E-koolitus „Laste hariduslikud erivajadused ja lasteaia töö korraldus“ 28.04.2023

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 4ak/h

E-koolitus (ZOOM)

Laste hariduslikud erivajadused ja lasteaia töö korraldus

Kaasava hariduse põhimõtete kohaselt peavad koolid pakkuma kõigile lastele võimetest ja vajadustest lähtuvat haridust. Esimeses kooliastmes avalduvad õpiraskused on enamasti märgatavad juba lasteaias ning selleks, et laps koolis õppetööga hästi hakkama saaks on väga oluline, et erisusi laste hariduslikes võimetes ja vajadustes märgataks ning vastavalt neile tegutsetaks aegsasti. Koolitus „Varajane märkamine ja tegutsemine lasteaias“ on välja töötatud selleks, et hariduslike erivajadustega laste koolitee saaks alata rõõmsalt koolistressita ja õpihuviga.

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu oskab märgata eelkooliealise lapse hariduslikke erivajadusi, toetada last nendest lähtuvalt ning suunata lapsevanemaid koostööle hariduse tugispetsialistidega.

Koolitus on suunatud lasteaia õpetajatele, tugispetsialistidele ja haridusjuhtidele, kuid koolitusest saavad kasu ka lapsevanemad, eriti need, kelle laps ei käi lasteaias ning teised hariduslike erivajadustega õpilaste teemadega kokkupuutuvad nagu KOV-i haridusnõunikud ja -spetsialistid.

Koolituse teemad

 • Ülevaade õppimist takistavatest raskustest koolis
 • Tundemärgid, toetamine, soovitused:
 • lugemisraskus
 • kirjutamisraskus
 • matemaatikaraskus
 • autismispektrihäire eripärad
 • aktiivsus- ja tähelepanuhäire eripärad
 • Koostöö logopeediga
 • Arengu jälgimise kaardi täitmine
 • Õppenõustamiskeskuste töökorraldus

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • märkab eelkooliealise lapse õpiraskuste ilminguid või märke, millest võib õpiraskus kujuneda
 • märkab eakohast erinevaid raskusi lugemisel, kirjutamisel ja arvutamisel
 • jälgib lapse arengut ning kaardistab õpiraskuste märkamise
 • toetab õpiraskustega last lapse vajadustest lähtuvalt
 • märkab käitumishäiretele viitavat sümptomaatikat ja reageerib sellele tulemuslikult
 • oskab hinnata vajadust lasteaiaväliste spetsialistide järele
 • teab kuhu suunata ja vajadusel suunab lasteaiaväliste spetsialistide juurde
 • kasutab tundides õppetööd soodustavaid liikumistehnikaid
 • teeb lastevanematega koostööd ja nõustab koostööd soodustaval viisil

Koolitusel analüüsime elulisi ja konkreetseid situatsioone ning jagame teadmisi ja kogemusi praktiliste lahenduste leidmiseks ning koolitusel osalejate võimestamiseks.

Koolitaja: Katrin Koger

katrin@adamsonkoolitus.com

Tallinna 21. Koolis eripedagoog-nõustaja

Töö lastega on õpetanud, ei ole olemas väljapääsmatuid olukordi, sest nii väikesed kui suured inimesed on õppimisvõimelised. Toimiv koostöö, hea tugimeeskond ning positiivne suhtumine aitab nii last, õpetajat kui ka lapsevanemat. Minu töökogemus on lastekeskne – lasteaia õpetaja ja õppejuht, suuremates ja väiksemates koolides eripedagoog, väikeklassi õpetaja ja HEV koordinaator, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses eripedagoog-nõustaja ning Tallinna Õppenõustamiskeskuse esmatasandi teenust pakkuv eripedagoog. Töötan Tallinna 21. Koolis eripedagoog-nõustajana. Eripedagoog-nõustaja eriala on omandatud Tallinna Ülikoolis ja hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistrantuuris keeletoimetaja erialal.

OSALUSTASU JA REGISTREERIMINE

EUR100€

  Kes maksab arve?

  E-POOD