Asukoht: Tallinn, Go Hotel Shnelli
Koolituspäeva pikkus: 10.00-15.00 (6ak/h)
Koolitus hind: 90€+km osaleja

KOOLITUSE KIRJELDUS
Iga õpetaja soovib õpetada õppijaid, kes on motiveeritud ja kes tahavad õppida. Kõige suurem väljakutse õpetaja jaoks on õppija sellesse etappi aidata. Eesmärki aitavad saavutada osalejatele harjumuspäraseks kujunenud digivahendid, millele koolituse käigus saab toetuda ning teiste osalejate kaudu avastada neid, mis võivad uuteks lemmikuteks kujuneda.
  Koolituse põhifookuses on edenemismõtteviis, mis toetab õppija eneseusu kasvamist ning väärtustab pingutamist. Selle kõrval aitab kujundava hindamise metoodika õpiprotsessi planeerida ning eesmärke saavutada. Nende kahe kombinatsioon toetab õppjia sisemist motivatsiooni, eesmärkide seadmist, nende saavutamist õppija eneseanalüüsile toetudes.
Tundub võimatu missioon, aga see on võimalik!
Õppija hoiakute kujundamise võtmeisik on õpetaja, kes oma isikliku eeskujuga saab toetada õppijate loomupärast uudishimu õppimise vastu. Seetõttu käsitleme kogu koolituse teemasid läbi osalejate õppija rolli, et hiljem saaksid osalejad enda õpikogemusele tugineda õpetaja rollis.

EESMÄRK

Koolituse tulemusel suudab osaleja õpiprotsessi kavandada ja läbi viia edenemismõtteviisi ja kujundavat hindamist kombineerides, kasutades selleks endale juba tuttavaid digivahendeid.
Koolituse käigus saavad osalejad praktiseerida ühe mini-õpiprotsessi kavandamist, läbiviimist, tagasisidestamist ja hindamist endale tuttavate digivahendite kaudu.

TEEMAD
  • Edenemismõtteviis ja selle mõju sisemisele motivatsioonile
  • Kujundav hindamine ehk õppijat toetav hindamine
  • Õppimine kui protsess, mitte tulemus
  • Harjumuspäraste digivahendite rakendamine tagasiside andmiseks
ÕPIVÄLJUNDID
  • teeb vahet edenemismõtteviisil ja kinnistunud mõtteviisil
  • mõistab edenemismõtteviisiga sõnumi väärtust ning oskab seda sõnastada
  • mõistab enda kui õppija rolli ning analüüsib enda õpikogemust
  • oskab kasutada harjumuspäraseid digivahendeid kujundava hindamise rakendamiseks
KOOLITUSE LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED
Sageli osaletakse koolitustel ning eeldatakse, et sellele järgneb teadmiste rakendamine iseseisvalt. Esmane saadud teadmiste praktiseerimine toimub juba koolituse käigus, et esimene samm igapäevatöös oleks enesekindlam ja julgem.
Õppimine algab alles mugavustsoonist välja astudes. Turvalises ja mugavas keskkonnas on eksimused lausa soositud, et saaksime sellest võimalikult palju õppida. Osalejatelt oodatakse avatud meelt, tahet õppida ja soovi ennast avastada ning selle käigus kasvada.
Käsitleme koolituse teemasid eneseanalüüsi kaudu, et osalejatel oleks aega eneseanalüüsiks ning toetada osalejate isiklikku ja professionaalset arengut koolituse käigus.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.
Koolituse lõpus väljastatakse kõikidele osalejatele tunnistus.

REGISTREERIMISVORM
Email again:
Olen tutvunud Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ õppekorraldusega