Koolitus "AEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias"

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Koolitus „AEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias”

Arenguliste erivajadustega lapsed vajavad täiskasvanute teadlikku lähenemist ja tööd  ning oskuslikku õpetamist lapse arengulisi eripärasid silmas pidades. Selleks, et lapse arengut toetada on vaja täiskasvanul väga selgelt ja täpselt kaardistada lapse arengutase ning koostada plaan edasise arengu toetamiseks. Kuid milliseid dokumente ja kuidas on vaja lasteaias regulaarselt täita ja vajaduspõhiselt koostada?

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi AEV lasteaialapse dokumentatsiooni kohta ning parendada dokumentatsiooni täitmise professionaalseid oskusi.

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolitus on suunatud lasteaiaõpetajatele, lasteaiajuhtidele, HEV koordinaatoritele, tugispetsialistidele ja teistele lasteaiaealise lapse arengu dokumentidega kokku puutuvatele spetsialistidele.

Koolituse maht:

6 akadeemilist tundi

Koolituse teemad:

 1. Millest algab AEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias?
 2. Millised dokumendid on vajalikud?
 3. Dokumentidega seotud seadusandlus ja kord: andmekaitsenõuded, säilitamine, edastamine
 4. Lapse iseloomustus – miks, millal ja kuidas seda kirjutada?
 5. IAK või KTK – millal ja millist dokumenti koostada?
 6. Näidisdokumentide koostamine (iseloomustus, IAK)

Koolituse läbinu:

 1. Mõistab erinevate dokumentide täitmise olulisust lapse arengudünaamika kaardistamisel.
 2. Teab millised dokumendid on vajalikud.
 3. Tunneb ja orienteerub dokumentide koostamisega seotud seadusandluses.
 4. Oskab hinnata iseloomustuse koostamise vajalikkust ning teab miks, millal ja kuidas seda teha.
 5. Teeb vahet IAK-l ja KTK-l ning oskab otsustada, millist dokumenti lapsele koostada.
 6. Oskab eesmärgipäraselt koostada iseloomustust ning IAK-d.

Koolitaja Karin Järv

info@adamsonkoolitus.com

Rõuge Koostöökeskuse REH meeskonna eripedagoog, Rõuge Põhikooli eripedagoog. Varasemalt töötanud lasteaias tasandusrühma õpetajana ja eripedagoogina.

Oma töös pean oluliseks varajast märkamist ja sekkumist. Mida varem tegeleme vajalike oskuste õpetamisega, seda suurem on võimalus vältida tulevikus tekkivaid raskusi. Arenguliste erivajadustega lapsed kogevad sageli õppimisega seotud tegevustes ja mängudes ebaedu, sest neil ei õnnestu tegevused vajalikul määral ning nad ei täida täiskasvanute ootusi. See omakorda pärsib õppimise soovi. Kui laps saab tegutseda talle jõukohasel tasemel kogeb ta edu ja positiivseid emotsioone. Õpetajate ülesanne on pakkuda ka AEV lapsele jõukohaseid tegevusi, et laps saaks rühma igapäevategevustest osa võtta ja tunneks ennast rühma võrdse liikmena. Enim vajab laps aga mõistmist ning teadmist, et ta on hoitud ja armastatud just sellisena nagu ta on.

Küsi hinnapakkumist