Koolitus „HEV õpilase toetamine ja õppetöö jõukohastamine“

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 4ak/h (10.00-13.15)

Toimumisaeg ja koht 24.04.2023, ZOOM

HEV õpilase toetamine ja õppetöö jõukohastamine

Erinevate võimetega laste toimetulek koolis sõltub suuresti koolipoolsest toetusest lastele ja õpetajatele ning koostööst lapsevanematega. Õpetajate heast tahtest üksi ei piisa, kaasava hariduse nõudmistega on koolile pandud kohustused, kuid sageli on tõhusa toe pakkumiseks puudu ressurssidest ja spetsiifilisest väljaõppest. Koolitus „HEV õpilase toetamine ja õppetöö jõukohastamine“ on välja töötatud õpetajate ja tugispetsialistide võimestamiseks, et märgata, ennetada ja lahendada probleeme erinevate hariduslike võimete ja vajadustega õpilastega.

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu oskab märgata hariduslikke erivajadusi ja toetada õpilast nendest lähtuvalt.

Koolitus on suunatud õpetajatele, kooli tugispetsialistidele ja haridusjuhtidele, kuid koolitusest saavad kasu ka lapsevanemad ja teised hariduslike erivajadustega õpilaste teemadega kokkupuutuvad nagu KOV-i haridusnõunikud ja -spetsialistid.

Koolituse teemad

 • Ülevaade õppimist takistavatest raskustest koolis
 • Õppe kohandamine, soovitused:
 • lugemisraskus
 • kirjutamisraskus
 • matemaatikaraskus
 • autismispektrihäire eripärad
 • aktiivsus- ja tähelepanuhäire eripärad
 • Arengu jälgimise kaardi täitmine
 • Õppenõustamiskeskuste töökorraldus

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • eristab õpilaste hariduslikke võimeid, teadmisi ja oskusi ning märkab olemasolevaid või tekkivaid õpiraskusi
 • teab millest õpiraskused võivad olla tingitud
 • omab teadmisi eesti keele ja matemaatika oskuste kujundamise metoodikast eripedagoogi vaatenurgast lähtuvalt 
 • kohandab õppimist vastavalt hariduslike erivajadustega õpilasele ja leiab loovalt lahendusi võimetekohaseks õppimiseks
 • kaasab spetsiifilise õpiraskusega õpilase tavaklassi õppesse (ei ole mõeldud LÕK alusel õppijat)

Koolitusel analüüsime elulisi ja konkreetseid situatsioone ning jagame teadmisi ja kogemusi praktiliste lahenduste leidmiseks ning koolitusel osalejate võimestamiseks.

Koolitaja: Katrin Koger

katrin@adamsonkoolitus.com

Tallinna 21. Koolis eripedagoog-nõustaja

Töö lastega on õpetanud, ei ole olemas väljapääsmatuid olukordi, sest nii väikesed kui suured inimesed on õppimisvõimelised. Toimiv koostöö, hea tugimeeskond ning positiivne suhtumine aitab nii last, õpetajat kui ka lapsevanemat. Minu töökogemus on lastekeskne – lasteaia õpetaja ja õppejuht, suuremates ja väiksemates koolides eripedagoog, väikeklassi õpetaja ja HEV koordinaator, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses eripedagoog-nõustaja ning Tallinna Õppenõustamiskeskuse esmatasandi teenust pakkuv eripedagoog. Töötan Tallinna 21. Koolis eripedagoog-nõustajana. Eripedagoog-nõustaja eriala on omandatud Tallinna Ülikoolis ja hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistrantuuris keeletoimetaja erialal.

REGISTREERIMINE

EUR100€

Error: Contact form not found.