Koolitus "Praktilised juhised HEV õpilaste toetamiseks algklassides"

Karin Järv

"Praktilised juhised HEV õpilaste toetamiseks algklassides"

Lapsed alustavad kooliteed väga erinevate oskuste ja võimetega ning esimesed õpetajad seisavad väljakutse ees -  hoida edasijõudnuid tunnis aktiivses tegevuses ja pakkuda samas individuaalset tuge HEV-õppuritele. Hariduslik erivajadus võib ilmneda mõne lapse puhul kohe õppeaasta alguses, mõnel juhul mitte. Eripedagoog Karin Järv annab koolitusel praktilisi juhiseid, kuidas õpiraskusi märgata ja kaardistada ning õppetööd ja -materjale kohandada, milliseid konkreetseid tugimeetmeid rakendada ning kuidas õpilase koduga koostööd teha.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele koheselt rakendatavaid praktilisi juhiseid ja soovitusi HEV õpilaste toetamiseks algklassides.

Koolitus on suunatud algklassiõpetajatele, abiõpetajatele,  tugispetsialistidele ning lapsevanematele.

Õppe maht on 6 akadeemilist tundi (6 x 45 min).

Koolituse teemad:

 • koolivalmidus, arengulised eripärad ja hariduslikud erivajadused
 • hariduslike erivajaduste märkamine ja kaardistamine, lähim arengutsoon
 • lapse toetamise põhimõtted algklassides, meeskonnatöö, koostöö perega, tugiisikuga
 • kohandused õppetöö sisus ja vormis, kohandamine vs. lihtsustamine
 • lugemis- ja kirjutamisoskuse (sh eeloskuste) arendamine, õppetöö- ja materjalide kohandamine eesti keele tunnis
 • matemaatiliste oskuste arendamine, õppetöö- ja materjalide kohandamine matemaatikatunnis
 • õppevahendite ja arendavate mängude näited ja praktiline rakendus koolis
 • arendavate mängude ja tegevuste soovitused peredele

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • on teadlik koolivalmiduse erinevatest aspektidest;
 • on teadlik hariduslikest erivajadustest ning märkab olemasolevaid või tekkivaid õpiraskusi,
  kohandab õpet ja muid kooli tegevusi lähtuvalt lapse arengust;
 • tunneb erinevaid HEV õpilastele sobivaid õppevahendeid ning teab, kust neid leida;
 • arendab õpilase lugemise ja kirjutamise ning arvutamise oskusi vastavalt lapse tasemele;
 • leiab loovalt lahendusi võimetekohaseks õppimiseks ning lapse toimetuleku toetamiseks koolis.

Koolitaja Karin Järv

info@adamsonkoolitus.com

Karin Järv – Rõuge Koostöökeskuse ja Rõuge Põhikooli eripedagoog, varasemalt lasteaia tasandusrühma õpetaja ja eripedagoog. Facebook: Eripedagoog Karin.

Oma töös pean oluliseks varajast märkamist ja sekkumist. Mida varem tegeleme vajalike oskuste õpetamisega, seda suurem on võimalus vältida tulevikus tekkivaid raskusi. Arenguliste erivajadustega lapsed kogevad sageli õppimisega seotud tegevustes ja mängudes ebaedu, sest neil ei õnnestu tegevused vajalikul määral ning nad ei täida täiskasvanute ootusi, see omakorda pärsib õppimise soovi. Kui laps saab tegutseda talle jõukohasel tasemel kogeb ta edu ja positiivseid emotsioone ning areneb optimaalses tempos.  

Koolitajana pean oluliseks, et osalejad saaksid võimalikult palju praktilisi,  toimivaid võtteid ja ideid  erivajadustega laste arengu toetamiseks.

Küsi hinnapakkumist