Eestikeelsele õppele üleminek - lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) ning teemaõppe praktiline rakendamine

Õppemaht: 16 akadeemilist tundi.

Eestikeelsele õppele üleminek - lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) ning teemaõppe praktiline rakendamine

LAK-õppe metoodikaga luuakse soodne keskkond keele ja aine samaaegseks õppimiseks. Süsteemne aktiivõppel põhinev LAK metoodika toetab nii õpetajat kui ka õpilast ning võimaldab keeleõppes kiiremini edu saavutada.

Pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega LAK-õppe spetsialist annab koolitusel kindla metoodika ja struktuuri, praktilised meetodid ja näpunäited LAK-õppe kasutamiseks. Koolitusel osalejad saavad juhised õppematerjalide koostamiseks ning võimaluse õpitut koheselt oma koolis aine- ja keeleõppeks rakendada ning õpilasi eestikeelses õppes efektiivselt toetada.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele LAK-õppe teadmised ja oskused ning koheselt rakendatavad praktilised soovitused.

Sihtrühm: põhikooli õpetajad, koolide meeskonnad

Õppekeel: eesti keel

Koolituse maht: 2 õppepäeva, kokku 16 akadeemilist tundi

Koolituse põhiteemad

 • Keelekümblus ning LAK-õppe põhimõtted;
 • ainetevaheline lõiming ning teemaõppe rakendamine;
 • töökavade koostamine;
 • lõimitud tunni ülesehitus ning õppematerjalide koostamine;
 • õppekeskkonna loomine;
 • koostöine õppeprotsess;
 • eesmärgistamine ja refleksioon.

Õpiväljundid Koolituse läbinu:

 • tunneb keelekümbluse ning LAK-õppe põhimõtteid;
 • oskab koostada LAK-õppe põhimõtetest lähtuvad töökavad;
 • teab, kust leida vajalikke õppematerjale;
 • kavandab lõimitud tunni tegevusi kasutades aktiivõppemeetodeid ning lõimitud õppematerjale;
 • tunneb meeskonnatöö tähtsust teemaõppe kavandamisel ja rakendamisel;
 • seab oma tegevusele eesmärgid ning reflekteerib oma tööd.

 

Natalia Presnetsova: "Olen veendunud, et õpetaja olulisim roll on suunata ja julgustada õpilasi ning anda neile võimalus ennast arendada, saada iseseisvamaks ning võtta teadlikult vastutust oma hariduse ja valikute eest.
Mulle meeldib õppida ning õpitut teistega jagada ning oma õpilastega koos eduelamusi kogeda. Ise pidevalt õppides ja ennast täiendades püüan olla eeskujuks ning suunan oma õpilasi, et nad väärtustaksid õppimist elukestva protsessina.“

Koolitajad: Natalia Presnetsova ja Anna Solomko

Natalia Presnetsova - Tallinna Pae Gümnaasiumi õppealajuhataja, varasemalt eesti keele ja teiste ainetundide õpetaja, Haridus- ja Noorteameti eesti keele kui teise keele e-eksami arendustöörühma liige, varasemalt Haridus ja Teadusministeeriumi keele ja kirjanduse valdkonna töörühma aineekspert, LAK-õppe ja keelekümbluse koolitaja.  

Publikatsioonid: „Lõimiv koostöö koolis ja lasteaias. Õpetajate koostöö teemaõppe rakendamisel
Õppeainete lõimimine ja ainekirjaoskuse omandamine. Soovitusi 2. ja 3. kooliastme õpetajatele

Anna Solomko - Tallinna Pae Gümnaasiumi eesti keele ja loodusõpetuse õpetaja, eesti keele kui teise keele ainesektsiooni juht, varasemalt eesti keele õpetaja Narvas, majanduse programmi "7 sammu" ja LAK-õppe koolitaja, Tallinna parim klassiõpetaja 2022.

Küsi hinnapakkumist