Koolitus „Õpetajate eneseanalüüs ja tööalaste eesmärkide seadmine“

Koolituse ajaline kestvus on 5ak/h

Õpetajate eneseanalüüs ja tööalaste eesmärkide seadmine

„Tänaste suundumuste kohaselt on õpetaja reflekteeriv praktik ning aktiivne edasiõppija, kes refleksiooni abil mõtestab oma kutsealast tegevust, määratleb arenguvajadusi ning kavandab enesetäiendusi.“ (Õpetajate täiendusõppe vajadused, Balti Uuringute Instituut, 2015)

Eesti õpetajad on OECD riikide seas parimad, mida näitavad Eesti õpilaste PISA testide tulemused. Suurepäraseid tulemusi saab saavutada vaid õpetajate suure töö ja pühendumisega, mille varjupool võib tähendada ülekoormust ja tööstressi, halvemal juhul läbipõlemist. Suure töökoormuse juures ei jää sageli aega enesereflektsiooniks ning lahendamist vajavate teemadega tegelemiseks. Koolitus „Õpetajate eneseanalüüs ja tööalaste eesmärkide seadmine“ annab õpetajatele arengut toetava struktuuri ja mõtteviisi.

Koolituse eesmärk

Õppida töökeskkonnas ennast teadlikult analüüsima, eesmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, leida arendamist vajavad kitsaskohad.

Koolitus on suunatud lasteaia- ja kooliõpetajatele.

Koolituse teemad

 • Erinevad eneseanalüüsi mudelid ja lähenemised
 • Reflektiivne mõtlemine ja toimimine tööprotsessis
 • Õpetaja kui iseseisev õppija
 • Meeldiv töökultuur ja selle kaudu ühiskonna oluliste väärtuste loomine
 • Läbipõlemine, ohud ja märgid endas ja kolleegides
 • Enesejuhtimine ja selleks vajalikud oskused
 • Grupiprotsessid ja nende teadlik juhtimine
 • Enese ja teiste jõustamine

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • tunneb ja kasutab erinevaid eneseanalüüsi meetodeid
 • töötab eesmärgipäraselt ja planeeritult
 • seab endale arenguülesandeid ja täidab neid teadlikult
 • teab enda tugevusi ja rakendab neid
 • jõustab ennast ja teisi
 • aitab teadlikult kaasa meeldiva töökultuuri loomisele
 • teadvustab enda ja kolleegide läbipõlemise temaatikat
 • hoolitseb enda heaolu ja tervise eest

Koolitaja: Marko Adamson

Küsi hinnapakkumist