Koolitus "Arenguliste erivajadustega (AEV) lapse koolivalmiduse toetamine, lisa-aasta meetmed, dokumentatsioon"

Koolituse ajaline kestvus on 12ak/h

Arenguliste erivajadustega (AEV) lapse koolivalmiduse toetamine, lisa-aasta meetmed, dokumentatsioon

Sageli on erivajadusega lapse rühmaõpetajad ja ka lapsevanemad lapse viimasel (või eelviimasel) lasteaia aastal mures, kas laps on valmis kooli minema või vajab veel täiendavat aastat lasteaias. Erivajadusega lapsel on tihti raskem omandada lasteaia õppekavas seatud eesmärke, tema tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arengus esineb puudujääke, emotsionaalne ja sotsiaalne areng vajavad täiendavat tuge. Lasteaia viimasel aastal teadlikult tegutsedes ja sihipäraseid eesmärke seades, saab lapse arengut toetada ning seeläbi valmistada last ette õppima talle sobivas õpikeskkonnas.

Koolituse eesmärgiks on kujundada erivajadusega last ümbritsevates täiskasvanutes teadmised AEV lapse koolivalmidusest, selle erinevatest aspektidest ning AEV lapse toetamise võimalustest lasteaia viimasel aastal või lisa-aastal.

Koolitus on suunatud lasteaiaõpetajatele.

Õppe maht: 12 akadeemilist tundi (2 koolituspäeva, mõlemad päevad kestusega 6 x 45 minutit)

Koolituse teemad:

 1. arengulised erivajadused (AEV), teoreetiline taust, AEV lapse toetamise põhimõtted lasteaias, seadusandlus;
 2. koolivalmiduse mõiste, teoreetiline taust;
 3. lapse füüsilise arengu toetamine (sh peenmotoorika arengu toetamine, silma-käe koostöö);
 4. lapse sotsiaalse ja psühholoogilise arengu toetamine;
 5. lapse vaimse arengu toetamine:
 • psüühiliste protsesside (taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine) areng, arendamise võimalused ja võtted;
 • kirjaliku kõne eeloskuste omandamine;
 • lugema ja kirjutama õppimine;
 • arvutama õppimine;
 • lauamängude mängimise vajalikkus, sobivate mängude tutvustamine;
 1. koolikohustuse edasilükkamine, lisa-aasta meetmed;
 2. individuaalse arenduskava (IAK) koostamine ja rakendamine;
 3. koolivalmiduskaardi koostamine AEV lapsele;
 4. objektiivse iseloomustuse kirjutamine.

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab AEV lapse rühmaruumis toetamise põhimõtteid ja võimalusi;
 • teab AEV lapse koolivalmiduse erinevaid aspekte;
 • oskab toetada lapse füüsilist arengut, sealhulgas lapse käe ja silma koostööd, peenmotoorikat;
 • oskab kasutada õpitud võtteid lapse psühholoogilise ja sotsiaalse arengu toetamiseks;
 • teab, mis on kirjaliku kõne eeloskused, kuidas nende arengut toetada;
 • oskab toetada AEV last lugema, kirjutama ja arvutama õppimisel;
 • on tutvunud erinevate meetmetega, mida on võimalik rakendada lisa-aastal olevale lapsele;
 • oskab koostada IAK-d, seada mõõdetavaid eesmärke;
 • oskab koostada AEV lapsele sisuka koolivalmiduskaardi;
 • oskab kirjutada objektiivse iseloomustuse, mis hõlmab lapse kõiki arenguvaldkondi.

Koolitaja Karin Järv

info@adamsonkoolitus.com

Rõuge Koostöökeskuse REH meeskonna eripedagoog, Rõuge Põhikooli eripedagoog. Varasemalt töötanud lasteaias tasandusrühma õpetajana ja eripedagoogina.

Oma töös pean oluliseks varajast märkamist ja sekkumist. Mida varem tegeleme vajalike oskuste õpetamisega, seda suurem on võimalus vältida tulevikus tekkivaid raskusi. Arenguliste erivajadustega lapsed kogevad sageli õppimisega seotud tegevustes ja mängudes ebaedu, sest neil ei õnnestu tegevused vajalikul määral ning nad ei täida täiskasvanute ootusi. See omakorda pärsib õppimise soovi. Kui laps saab tegutseda talle jõukohasel tasemel kogeb ta edu ja positiivseid emotsioone. Õpetajate ülesanne on pakkuda ka AEV lapsele jõukohaseid tegevusi, et laps saaks rühma igapäevategevustest osa võtta ja tunneks ennast rühma võrdse liikmena. Enim vajab laps aga mõistmist ning teadmist, et ta on hoitud ja armastatud just sellisena nagu ta on.

Küsi hinnapakkumist