Õppekorraldus

Autoriõigused

Koolitusele, sealhulgas veebi- ja järelvaadatavale koolitusele, registreerides kehtib Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ õppekorraldus. Üks registreering annab õiguse osalemiseks ühele inimesele (ka veebikooolituste puhul), kes on koolitusele registreerunud. Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ koolitustele, sealhulgas koolitusmaterjalidele ning järelvaadatavate koolituste salvestustele kehtivad autoriõigused ning nende paljundamine, levitamine ja jagamine on keelatud.

Koolituse järelvaatamisele kehtib Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ õppekorraldus. Üks järelvaatamise registreering annab õiguse järelvaatamiseks ühele inimesele, kes on järelvaatamisele registreerunud. Järelvaatamise veebilink toimib ainult registreeringule vastaval ajal. Järelvaatamata koolituse maksumust ei hüvitata.

Koolitusest loobumine ja osalemine

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonidel +372 56457703 või info@adamsonkoolitus.com Juhul, kui koolitusele registreerunu teavitab koolituse korraldajat koolitusest loobumisest vähem kui 10 tööpäeva enne koolituse algust või jätab üldse teavitamata, jääb koolitustasu tasumise kohustus jõusse.

Koolitusel osalemist ja arve aktsepteerimist ning tasumist kinnitab Adamson Koolitus- ja nõustamisteenused OÜ ja Adamson consulting OÜ le laekunud registreerimisvorm.

Adamson Koolitus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste osalejate registreerumisel on õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituseära jäämisest või edasi lükkumisest koheselt. Toimumata jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse osaleja soovil üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Täiendkoolituse läbimise tõendi andmise kord

Kõik Kõik Adamson Koolituse koolitustel osalejad saavad peale koolituse läbimist täiendkoolituse läbimise tõendi, mille saamise eelduseks on 100% kohalolek koolitusel. Järele vaadatud koolituse täiendkoolituse läbimise tõendi saab osaleja, kui esitab koolitusest kokkuvõtte (200 kuni 1000 sõna). Täiendkoolitusasutuse täiendkoolituse läbimise tõendi number on osalejate arvu vahemik. Adamson Koolitus peab väljastatud tõendite ja tunnistuste üle arvestust.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Täiendusõpe põhineb täiendusõppe õppekaval, mis on loodud Adamson Koolitus fookusvaldkondade eesmärkidest lähtuvalt vastavalt täienduskoolituse standardis kehtestatud täienduskoolituse õppekava nõuetele. Õppekava loomise ja täiendusõppe korraldamise eest vastutab täiendusõpet korraldav Adamson Koolitus. Õppekava, mis lõpeb õpiväljundite hindamisega, kinnitab täiendusõppe valdkonna juht. Haridustöötajatele suunatud täiendusõppe õppekava kooskõlastatakse valdkonna esindajatega (praktikud). Õppekava on kirjeldatud Adamson Koolitus poolt määratud koolitusjuhi poolt, kinnitab korraldava valdkonna esindaja. Täiendusõppe tugiüksuse esindaja kontrollib õppekava nõuetele vastavust ja kinnitab õppekava lõplikult.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Adamson Koolitus lektorid omavad kõrgemat ja/või pedagoogilist haridust ja tegutsevad aktiivselt haridus- ja ettevõtlusvaldkonnas.

Täienduskoolitusel osalejal on võimalus tutvuda õppekava, õppeprogrammi ning muude õppimisega seotud dokumentidega Adamson Koolitus OÜ veebilehel (www.adamsonkoolitus.ee ).

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Adamson Koolitus viib koolitusi läbi otstarbeliselt sisustatud konverentsikeskustes, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Koolitusruumid on varustatud koolituse toimumiseks vajaliku tehnika ja töövahenditega: paber- ja markertahvel, lektoriarvuti, lisaekraan, internetiühendus. Õppematerjalid on kättesaadavad paberkandjal või elektroonselt. Koolitusgrupi suurus sõltub koolituse teemast. Koolitused toimuvad valdavalt väikerühmades eesmärgiga tagada igale õppijale individuaalne lähenemine ja võimalus aktiivseks osalemiseks.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Koolituse kohta tagasiside kogumiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus elektroonsel kujul anonüümse ankeetküsimustiku. Tagasisidet ja parandusettepanekuid, mida kogutakse eelkõige kursuse sisu, õppemeetodite, materjalide, lektori hoiakute ja õppetöö korralduse kohta, analüüsitakse ning tehakse vajalikke muudatusi, et õppetöö kvaliteeti ja tulemuslikkust veelgi tõsta.

Nõusolek e-kirjade saamiseks

Koolituse registreerimisvormi täitmisega ja e-posti aadressi märkimisega annab registreerimisvormi täitja nõusoleku, et märgitud e-posti aadressile võib saata e-kirju Adamson Koolitus- ja nõustamisteenused OÜ ja Adamson consulting OÜ toodete ja teeuste kohta. E-kirjade saamisest on võimalik igal ajal loobuda vastates saadud e-kirjale vastava sooviga.