Õppekorraldus

 

 

Autoriõigused

Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ koolitustele, sealhulgas koolitusmaterjalidele ning järelvaadatavate koolituste salvestustele kehtivad autoriõigused ning nende paljundamine, levitamine ja jagamine on keelatud.

Koolitusel osalemine ja koolitusest loobumine

Koolitusele, sealhulgas veebi- ja järelvaadatavale koolitusele, registreerides kehtib Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ õppekorraldus. Üks registreering annab õiguse osalemiseks ühele inimesele (ka veebikooolituste puhul), kes on koolitusele registreerunud. 

Koolituse järelvaatamisele kehtib Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ õppekorraldus. Üks järelvaatamise registreering annab õiguse järelvaatamiseks ühele inimesele, kes on järelvaatamisele registreerunud. Järelvaatamise veebilink toimib ainult registreeringule vastaval ajal. Järelvaatamata koolituse maksumust ei hüvitata.

Koolitusele registreerunu kinnitab koolitusele registreerumist ning koolituse arve aktsepteerimist ja tasumist Adamson Koolitus- ja nõustamisteenused OÜ-le või Adamson consulting OÜ-le saabunud koolitusele registreerumise vormiga või vastava e-kirjaga.

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil +372 56457703 või info@adamsonkoolitus.com Juhul, kui koolitusele registreerunu teavitab koolituse korraldajat koolitusest loobumisest vähem kui 10 tööpäeva enne koolituse algust või jätab üldse teavitamata, jääb koolitustasu tasumise kohustus jõusse.

Koolitusreiside korraldaja on Tallink Silja Line.

Hollandis, Belgias, Soomes, Rootsis ja Hispaanias toimuvate koolituste tasud 100% tagastamatud. Koolituste kuupäevade ja broneeringute muutmine ei ole võimalik.

Adamson Koolitus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste osalejate registreerumisel on õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest koheselt. Toimumata jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse osaleja soovil üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Täiendkoolituse läbimise tõendi andmise kord

Kõik Kõik Adamson Koolituse koolitustel osalejad saavad peale koolituse läbimist täiendkoolituse läbimise tõendi, mille saamise eelduseks on 100% kohalolek koolitusel. Järele vaadatud koolituse täiendkoolituse läbimise tõendi saab osaleja, kui esitab koolitusest kokkuvõtte (200 kuni 1000 sõna). Täiendkoolitusasutuse täiendkoolituse läbimise tõendi number on osalejate arvu vahemik. Adamson Koolitus peab väljastatud tõendite ja tunnistuste üle arvestust.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Täiendusõpe põhineb täiendusõppe õppekaval, mis on loodud Adamson Koolituse eesmärkidest lähtuvalt vastavalt täienduskoolituse standardis kehtestatud täienduskoolituse õppekava nõuetele. Õppekava loomise ja täiendusõppe korraldamise eest vastutab Adamson Koolitus. Õppekava, mis lõpeb õpiväljundite hindamisega, kinnitab täiendusõppe valdkonna juht. Haridustöötajatele suunatud täiendusõppe õppekava kooskõlastatakse valdkonna esindajatega (praktikutega). Õppekava on kirjeldatud Adamson Koolituse poolt määratud koolitusjuhi poolt, õppekava kinnitab korraldava valdkonna esindaja. Täiendusõppe tugiüksuse esindaja kontrollib õppekava nõuetele vastavust ja kinnitab õppekava lõplikult.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Adamson Koolituse lektoritel on kõrgharidus ning nad tegutsevad aktiivselt haridus- või ettevõtlusvaldkonnas.

Täienduskoolitusel osalejal on võimalus tutvuda õppekava, õppeprogrammi ning muude õppimisega seotud dokumentidega Adamson Koolitus OÜ veebilehel (www.adamsonkoolitus.com).

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Adamson Koolitus viib koolitusi läbi otstarbeliselt sisustatud ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Koolitusruumid on varustatud koolituse toimumiseks vajaliku tehnika ja töövahenditega. Õppematerjalid on kättesaadavad paberkandjal või elektrooniliselt. Koolitusgrupi suurus sõltub koolituse teemast ning koolitusruumist. Koolitused toimuvad valdavalt väikestes rühmades eesmärgiga tagada igale õppijale individuaalne lähenemine ja võimalus aktiivseks osalemiseks.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Koolituse kohta tagasiside kogumiseks täidavad koolituse läbinud elektroonse anonüümse küsimustiku. Tagasisidet ja parandusettepanekuid, mida kogutakse eelkõige koolituse sisu, lektori professionaalsuse, õppemeetodite, koolitusmaterjalide, ja õppetöö korralduse kohta, analüüsitakse ning tehakse vajalikke muudatusi, et õppetöö kvaliteeti ja tulemuslikkust hoida ja parendada.

Nõusolek e-kirjade saamiseks

Koolituse registreerimisvormi täitmisega ja e-posti aadressi märkimisega annab registreerimisvormi täitja nõusoleku, et märgitud e-posti aadressile võib saata e-kirju Adamson Koolitus- ja nõustamisteenused OÜ ja Adamson consulting OÜ toodete ja teeuste kohta. E-kirjade saamisest on võimalik igal ajal loobuda vastates saadud e-kirjale vastava sooviga.