E-õppepäev "Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus"

E-õppepäeva ajaline kestvus on 5ak/h

Õppe maht: 5 akadeemilist tundi (5x45 minutit) 10.00-14.15

Toimumisaeg 17.01.2023 (Zoomis)

UUS ÕPPEKAVA

E-ÕPPEPÄEV "Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus"

E-õppepäeva eesmärk on lisada arusaamist inimese normaalsetest psüühilistest arenguetappidest, võimalikest individuaalsetest abivajadustest ning jõustada osalejaid praktiliste nõuannetega emotsionaalsete raskuste ning psühholoogiliste probleemidega laste ja noorte aitamiseks.

E-õppepäev on suunatud kõigile laste ja noorukitega kokkupuutujatele: õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 5 akadeemilist tundi (5 x 45 minutit).

E-õppepäeva teemad (mis seoses hiljutiste juhtumitega noorte omavahelises suhtlus-käitumises on täiendatud võimalike vägivallani viivate aspektidega laste puhul ning koolikiusamise teemadega)

1) Arengulised asjaolud

 • Baasvajadused ning vastastikku seotud arenguetapid lapse kujunemisloos, perekondlikud aspektid selles. Täiskasvanute roll nooruki arengu toetamisel. Väikelapse kiindumus-suhe oma lähima(-te) hooldaja(-te)ga, selle olulisus inimese edasises kujunemisloos. Sotsiaal-emotsionaalsed protsessid kui alus lapse toimetulekuks igal tasandil (sealhulgas elulised muutused, k.a. vanemate lahutus)
 • Noorte enesehinnang ja motiveerimine
 • Õpetamine vs. õppimiseks vajalike tingimuste loomine (Isemääramisteooria "SDT")

2) Hariduslikud ning käitumislikud asjaolud lastel/noortel

 • Tähelepanuhäire või häiritud tähelepanu? Tunnete seos õppimisel/keskendumisel
 • Muud õppimist raskendavad põhjused
 • Enesejuhitud õpe – mis aspektidest see koosneb ning miks need just laste/noorte puhul olulised on?
 • Õppemeetodite kohandamine individuaalsetest eripäradest lähtuvalt

3) Kuidas aidata

 • Noorte psühholoogiliste probleemide ilmingud, varajase märkamise olulisus. Kontakti loomise (lapse/noorega) eripära; esmane sekkumine, toetus
 • Suhtlemine lapsevanematega; perekonna käsitlus tervikliku süsteemina
 • Millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks

Õpiväljund

E-õppepäeva läbinu:

 • mõistab laste ja noorte psühholoogilisi vajadusi erinevatel arenguetappidel
 • märkab tunnuseid, mis võivad viidata lapse/noore emotsionaalsetele raskustele ja/või psühholoogilistele probleemidele
 • on teadlik tunnustest, mis võivad viidata lapse/noore abivajadustele
 • teab enesejuhitud õppimise detaile lapse/noore arengulisi asjaolusid arvestades; oskab rakendada võimalusi õppetöö kohandamiseks õpilase-kesksest perspektiivist ning õpilase individuaalsest abivajadusest lähtuvalt
 • tunneb võimalusi psühholoogiliste probleemidega lapse/nooruki esmaseks aitamiseks ning tema lähiringi kuuluvate täiskasvanute kaasamiseks
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks

Koolitaja Õnne Uus

info@adamsonkoolitus.com

Kliiniline psühholoog, perekonnapsühhoterapeut, Tallinna Ülikooli psühholoogia õppejõud kasvatusteadustes, doktorant.

GRUPP TÄIS