Koolitusest loobumine ja osalemine

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonidel +372 56457703 või info@adamsonkoolitus.com
Juhul, kui koolitusele registreerunu teavitab koolituse korraldajat õppimisest loobumisest vähem, kui 7 tööpäeva enne koolituse algust või jätab üldse teavitamata, jääb koolitustasu tasumise kohustus jõusse.

Koolitusel osalemist ja arve aktsepteerimist, tasumist kinnitab Adamson Koolitus- ja nõustamisteenused OÜ ja Adamson consulting OÜ le laekunud registreerimisvorm.

Adamson Koolitus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest koheselt. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Täiendusõpe põhineb täiendusõppe õppekaval, mis luuakse Adamson Koolitus fookusvaldkondade eesmärkidest lähtuvalt vastavalt täienduskoolituse standardis kehtestatud täienduskoolituse õppekava nõuetele. Õppekava loomise ja täiendusõppe korraldamise eest vastutab täiendusõpet korraldav Adamson Koolitus. Õppekava, mis lõpeb õpiväljundite hindamisega, kinnitab täiendusõppe valdkonna juht. Haridustöötajatele suunatud täiendusõppe õppekava kooskõlastatakse valdkonna esindajatega (praktikud). Õppekava kirjeldab Adamson Koolitus poolt määratud koolitusjuht ja õppekava kinnitab korraldava valdkonna esindaja. Täiendusõppe tugiüksuse esindaja kontrollib õppekava nõuetele vastavust ja vastavuse korral kinnitab lõplikult õppekava.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Adamson Koolitus lektorid peavad omama kõrgemat ja/või pedagoogilist haridust ja olema aktiivselt tegutsenud haridus ja ettevõtlus valdkonnas. Täienduskoolitust viivad läbi lektorid, kellel on täiskasvanute koolitaja kutse ja/või täiskasvanute koolitaja kutsestandardi nõuetele vastava koolituse tunnistus (ei ole nõutud).
Täienduskoolitusel osalejal on võimalus tutvuda õppekava, õppeprogrammi ning muude õppimisega seotud dokumentidega Adamson Koolitus OÜ veebilehel (www.adamsonkoolitus.ee ).

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 Adamson Koolitus viib koolitusi läbi otstarbeliselt sisustatud konverentsikeskustes, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.
Koolitusruumid on varustatud koolituse toimumiseks vajaliku tehnika ja töövahenditega: paber- ja markertahvel, lektoriarvuti, lisaekraan, internetiühendus. Õppematerjalid on kättesaadavad paberkandjal või elektrooniliselt.
Koolitusgrupi suurus sõltub koolituse sisust. Koolitused toimuvad valdavalt väikerühmades eesmärgiga tagada igale õppijale individuaalne lähenemine ja võimalus aktiivseks osalemiseks.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
Koolituse kohta tagasiside kogumiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus elektroonsel kujul anonüümse ankeetküsimustiku. Tagasisidet ja parandusettepanekuid, mida kogutakse eelkõige kursuse sisu, õppemeetodite, materjalide, lektori hoiakute ja õppetöö korralduse kohta, analüüsitakse ning tehakse vajalikke muudatusi, et õppetöö kvaliteeti ja tulemuslikkust veelgi tõsta.